SUPPLYNET

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์การบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคู่ค้าด้วยระบบแอพพลิเคชั่นที่ถูกออกแบบสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้กระจายสินค้า หรือ ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบซัพพลายเชนของแต่ละอุตสาหกรรม กลุ่มการบริการของ SupplyNet นั้น จะเน้นการบริการในการเชื่อมต่อข้อมูลทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ

โดยใช้รูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐาน (EDI/XML) รวมถึงการนำข้อมูลทางธุรกิจของคู่ค้าที่รับ-ส่งระหว่างกันมาบริหารจัดการด้วยแอพพลิเคชั่นหรือโฃลูชั่นที่สามารถทำการคำนวณหรือวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นผลลัพธ์ของข้อมูลที่เราสามารถนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์รวมถึงการแสดงผลอยู่ในรูปแบบที่ง่ายเช่นรายงานที่นำไปใช้งานได้ตามความต้องการ เป็นต้น กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือการบริการของ SupplyNet นั้นประกอบไปด้วยการบริการ ดังนี้