ขั้นตอนการสมัครใช้บริกา

การสมัครเป็นสมาชิกหรือซัพพลายเออร์ของผู้ค้าปลีกรายใดรายหนึ่งที่ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI/XML) ระหว่างคู่ค้า ท่านสามารถสอบถามได้กับพนักงานขายของบริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด

  1. ทำการแจ้งและได้รับคำยืนยันจากผู้ค้าปลีกหรือผู้ส่งข้อมูลให้ทำการทดสอบ
   และใช้งานในระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI/XML)
   แทนการใช้ระบบเอกสารเดิม เมื่อผ่านการทดสอบการใช้งานแล้ว

  2. ทำการตกลงเรื่องระยะเวลาในการทดสอบและการเริ่มใช้งานจริง
   พร้อมทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างกัน
   เช่น รหัสผู้ผลิตและรายละเอียดของสินค้า เป็นต้น

  3. ยื่นใบสมัครการใช้บริการระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
   พร้อมแบบเอกสารแสดงรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
   บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด   Download (Application Form)

  4. พนักงานขายของบริษัท ฯ จะทำการประสานงานกับผู้ค้าปลีกในการเริ่มดำเนินการ
   ทดสอบการใช้งาน จนสามารถใช้งานได้จริง

  5. ดำเนินการทำสัญญาการใช้บริการบริการระบบการแลกเปลี่ยน
   ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัท  ไทยเทรดเน็ท จำกัด