SupplyNet e-Channel
คือ บริการเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลทางธุรกิจระหว่างคู่ค้า ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ระบบออกแบบมารองรับรูปแบบการการสั่งซื้อสินค้าจากดีลเลอร์หรือสาขาของบริษัท เข้ามาที่ส่วนกลางของผู้ผลิตหรือผู้ขาย และสามารถส่งข้อมูลการสั่งซื้อไปยังศูนย์กระจายสินค้าของผู้ผลิต เพื่อทำการส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อจากศูนย์กระจายสินค้าของผู้ผลิตในแต่ละเขตพื้นที่ อีกนัยหนึ่ง บริการ SupplyNet e-Channel เป็นระบบ Distribution Portal คือ เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับดีลเลอร์ หรือ ผู้กระจายสินค้าในการสร้างและส่งใบสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบการสั่งสินค้า การจัดการการส่งคืนสินค้า และการตรวจเช็คข้อมูลสินค้าคงคลัง

ระบบการบริการหลัก

ระบบการสั่งสินค้า (Order Management)

 1. รูปแบบหน้าจอของโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการสร้างใบสั่งซื้อ แก้ไข หรือ การสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่มีการสั่งเป็นประจำ
 2. ให้ข้อมูลสถานะของการสั่งสินค้าแบบ Real Time สามารถตรวจสอบสถานะของการสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีผ่านทางเว็บบราวเซอร์
 3. เก็บประวัติการสั่งซื้อสินค้าพร้อมเรียกดู หรือ ค้นหาได้จากการวันที่ส่งสินค้าหรือประเภทของสินค้า

การจัดการแคตตาล๊อกสินค้า (Catalog Management)

 1. สามารถเชื่อมต่อข้อมูลราคาสินค้า สินค้าในการรายส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือข้อมูลอื่นๆ เข้ากับระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)
 2. สามารถกำหนดการแสดงข้อมูลราคาหรือรายการสินค้าส่งเสริมการขาย (Promotion) ให้แตกต่างกันตามกลุ่มของหรือลูกค้าแต่ละรายได้

รายงาน

 1. กำหนดรูปแบบของรายงานได้ตามความต้องการ (HTML, PDF, Excel, Image)
 2. มีรายงานการขายที่หลากหลาย เช่น รายงานยอดขายสรุปตามหมวดหมู่สินค้า สรุปตามชนิดสินค้า หรือ แบ่งสรุปยอดขายตามพื้นที่สาขา เป็นต้น

ระบบการจัดการคู่ค้าหรือผู้ใช้งานบนระบบ (Trading Partners & User Management)

 1. สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า หรือ ผู้ใช้ระบบผ่านทางเว็บบราวเซอร์
 2. การบริหารจัดการโดยสามารถกำหนดคู่ค้าเฉพาะให้กับผู้ใช้ระบบหรือพนักงานขายได้

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. รองรับการแลกเปลี่ยนทุกเอกสารทางธุรกิจ
 2. รองรับระบบหรือกระบวนการเติมสินค้าแบบอัตโนมัติ (Auto Replenishment / VMI)
 3. ระบบสามารถแสดงจำนวนสินค้าคงคลังหรือแสดงจำนวนสินค้าใน stock ที่จัดสรรให้แต่ละดีลเลอร์ผ่านทางเว็บบราวเซอร์เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เป็นระบบการบริการที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขาย
  • สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและพัฒนาคุณภาพในการบริการที่ส่งมอบต่อลูกค้า (Service Level Agreement)
  • พัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่ค้าให้ดีขึ้น และสนับสนุนการร่วมมือกันในการบริหารจัดการซัพพลายเชน
  • ลดปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
  • มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายคลังสินค้า ค่าจ้างพนักงาน ต้นทุนจากสินค้าเสียหายและ การคืนสินค้า
  • ลดภาระหน้าที่ในการสั่งซื้อสินค้าให้เป็นหน้าที่ของระบบหรือผู้ซื้อ ซึ่งส่งผลให้ลดข้อผิดพลาดจากกระบวนการสั่งซื้อ