SupplyNet VMI

ด้วยแนวคิดที่ว่า ผู้ขายสินค้าย่อมบริหารจัดการสินค้าคงคลังของตนเองได้ดีกว่า ทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการเติมเต็มสินค้าให้กับลูกค้า และเป็นวิธีการที่สามารถลดต้นทุนของสินค้าได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการสินค้าของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการซัพพลายเชน จึงเป็นที่มาของ VMI (Vendor Managed Inventory)

SupplyNet VMI คือ บริการในรูปแบบเว็บเพื่อเชื่อมต่อการใช้งานระบบ VMI ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่ได้ออกแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลาง ซึ่งการใช้งานจะไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องลิขสิทธิ์ของ Software และ เจ้าหน้าที่ในการดูแลระบบ มีเพียงค่าบริการรายเดือนที่ครอบคลุม ค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลและค่าบริการดูแลระบบ

ด้วยบริการ SupplyNet VMI สามารถพยากรณ์ยอดการสั่งซื้อสินค้าได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้กระบวนการในการบริหารซัพพลายเชนเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยำ และยังสามารถนำไปใช้กับการพยากรณ์ยอดขาย การจัดการระบบสินค้าคงคลัง และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)

คุณสมบัติหลัก

 1. รองรับการกำหนดกระบวนการธุรกิจได้หลากหลาย เช่น สามารถปรับแต่งให้เข้ากับขั้นตอนการอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าได้ รวมถึงช่วงที่มีการส่งเสริมการขายสินค้า
 2. สนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบการเติมสินค้า (Replenishment) และระบบการวางแผนการผลิต (Production Planning)
 3. มีรายงานระดับการบริการและจัดส่งสินค้าตามข้อตกลง SLA (Service Level Agreement) ระหว่างคู่ค้า

ประโยชน์ที่ได้รับ

สำหรับผู้ขายสินค้า

 1. เพิ่มยอดขาย เนื่องจากบริหารจัดการปริมาณสินค้าได้ดีขึ้น
 2. พยากรณ์การขายและการวางแผนการผลิตได้แม่นยำขึ้น เนื่องจากมองเห็นระดับสินค้าคงคลังของตน
 3. ลดความผิดพลาดจากใบสั่งซื้อสินค้า ที่อาจเป็นสาเหตุของการคืนสินค้าได้
 4. พัฒนาระบบการจัดเตรียมและส่งสินค้าให้เพียงพอตามข้อตกลง (SLA: Service Level Agreement)
 5. ทราบข้อมูลความต้องการสินค้า (Demand) ได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับผู้ค้าปลีก/ผู้กระจายสินค้า

 • ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง เนื่องจากไม่ต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้มากเกินความต้องการ
 • ลดภาระหน้าที่ในการพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้าและกระบวนการสั่งซื้อสินค้า
 • เพิ่มยอดการขายสินค้า
 • ลดต้นทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายคลังสินค้า ค่าจ้างคนงาน ต้นทุนจากสินค้าเสียหายและการคืนสินค้า